PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI BEIERSDORF

Chúng tôi điều hành công việc kinh doanh phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm với môi trường và xã hội. Những hoạt động của công ty được quyết định không chỉ dựa vào thành quả kinh doanh, mà còn những mục tiêu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, và sự phát triển của xã hội.
Phát triển bền vững là một quá trình không ngừng tăng trưởng  trên phương diện kinh tế, triển vọng và thành tích; và trên hết, niềm tin nền tảng là tiến bộ dữa vào quá trình học hỏi.
Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tăng trưởng bền vững - cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn. Hôm nay và mai sau.